Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im.Eugeniusza Paukszty

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im.Eugeniusza Paukszty zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im.Eugeniusza Paukszty.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przy wsparciu Dostepnastrona.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Maciąg.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 61 82 42 281

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Elżbieta Skrzypczak
 • Adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im.Eugeniusza Paukszty.
  62-085 Skoki, ul. Rogozińska 1B
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 61 82 42 281

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W budynku Biblioteki na parterze znajduje się czytelnia i wypożyczalnia książek, komputery z dostępem do internetu oraz sala audiowizualna. Na pierwszym i drugim piętrze znajdują się sale, w których odbywają się zajęcia nap. gry na instrumentach, nauka języków obcych, zajęcia wokalne i taneczne, kulinarne, itp. Budynek posiada windę. Do wejścia do budynku nie ma barier architektonicznych (parking przy budynku, podjazd umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich). Korytarze i przejścia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (niskie progi lub ich brak). Toaleta przystosowana jest do osób niepełnosprawnych.