Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki na cele społeczno-kulturalne

""

Operacja realizowana w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytet 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

01.03.2023 pomiędzy Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Skokach a Województwem Wielkopolskim, została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn.: „Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki na cele społeczno-kulturalne”
Operacja dotyczy przebudowy i zmiany przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP położonego w Sławie Wielkopolskiej na dz. nr ew. 6/1 i 6/10, obręb Szczodrochowo, gm. Skoki, woj. Wielkopolskie.
Powierzchnia pomieszczeń parteru budynku do adaptacji: 128,61 m2. Planowane prace obejmują:
1. Prace budowlano-remontowe:
• wykonanie rozbiórek ścian wewnętrznych, wykucie nowego otworu pod drzwi wejściowe, rozebranie posadzek i podłóg drewnianych, rozebranie okładzin ściennych z płytek ceramicznych, demontaż okładzin z płyt g-k i rozbiórkę rampy zewnętrznej wraz
z wywozem i utylizacją materiałów rozbiórkowych
• wymurowanie nowych ścianek działowych i zamurowanie otworów po zdemontowanej stolarce
• wykonanie nowych posadzek cementowych wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi
i termicznymi oraz montaż nowych podłóg ceramicznych
• montaż sufitów podwieszanych
• wykonanie nowych tynków cem.-wapiennych wraz z gładziami gipsowymi i dwukrotnym malowaniem ścian wewnątrz budynku
• wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej wraz z montażem nowych drzwi zewnętrznych
• wykonanie nowych schodów zewnętrznych
• wykonanie okładzin ceramicznych ścian pomieszczeń mokrych: węzła sanitarnego, kotłowni i wnęki aneksu kuchennego
2. Instalacji sanitarnych: wod-kan i c.o. obejmujących:
• wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do istniejącego zbiornika na ścieki wraz z demontażem i ponownym ułożeniem nawierzchni placu z kostki betonowej
• demontaż starej instalacji wod-kan
• wykonanie wewnętrznej instalacji wod-kan wraz z podejściami pod przybory sanitarnej
• montaż nowych przyborów sanitarnych
• montaż technologii kotłowni na ekogroszek
• wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z grzejnikami
• wykonanie instalacji wentylacyjnej
3. Instalacji elektrycznych obejmujących:
• demontaż starych instalacji elektrycznych
• wykonanie nowej instalacji oświetleniowej
• wykonanie nowej instalacji siłowej
• montaż tablic rozdzielczych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi
• montaż instalacji okablowania strukturalnego
• montaż linii zasilającej
W wyniku realizacji operacji powstanie ogólnodostępna przestrzeń, którą lokalna społeczność, pod pieczą Biblioteki Publicznej w Skokach, będzie mogła wykorzystywać w celach społeczno-kulturalnych.

Cel operacji:

Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich Gminy Skoki oraz zwiększenie liczby miejsc do aktywizacji lokalnej społeczności poprzez przebudowę i zmianę przeznaczenia na cele społeczno-kulturalne pomieszczeń parteru byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki.

Szacunkowa wartość zadania:

332.305,99 zł, w tym:

• Koszty kwalifikowalne: 332.305,99 zł, w tym:
Dotacja: 150.000 zł, w tym:
o ze środków UE – EFMR: 127.500 zł
o ze środków budżetu państwa: 22.500 zł

• Wkład własny: 182.305,99 zł

Termin realizacji zadania:

15.07.2023 r.

Wybór wykonawcy:

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zadanie zostało zrealizowane za kwotę: 334.500,21 zł brutto.

Pomieszczenia parteru budynku byłego dworca PKP przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Postęp prac budowlanych

Zakończenie prac

 

Odbiór robót budowlanych nastąpił:

13.07.2023