Mikołajki i Z kolędą do seniorów – cykl imprez świątecznych organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Skokach

loga

Operacja realizowana w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytet 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

01.12.2022 r. pomiędzy Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Skokach a Województwem Wielkopolskim, została zawarta umowa o dofinansowaniu operacji pt.: „Mikołajki i Z kolędą do seniorów – cykl imprez świątecznych organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Skokach”
Operacja dotyczy przeprowadzenia dwóch imprez w klimacie zimowo-świątecznym, tj. imprezy mikołajkowej dla dzieci i ich rodziców oraz spotkania wigilijnego dla seniorów i osób niepełnosprawnych.
W wyniku realizacji operacji 1300 osób weźmie udział w imprezie artystycznej „Mikołajki” oraz 250 osób będzie uczestniczyć w spotkaniu „Z kolędą do seniorów”.

Cel operacji:

Podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Skoki poprzez udział w kulturze i obcowanie z artystami w wyniku realizacji cyklu imprez świątecznych organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Skokach.

Szacunkowa wartość zadania: 

63.700 zł, w tym:
• Koszty kwalifikowalne: 63.700 zł, w tym:
Dotacja: 50.000 zł, w tym:
o ze środków UE – EFMR: 42.500 zł
o ze środków budżetu państwa: 7.500 zł

• Wkład własny: 13.700 zł

Termin realizacji zadania:

15.12.2022