POLITYKA PRYWATNOŚCI Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skokach

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administrator danych osobowych (ADO): organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skokach zawartych w różnego rodzaju dokumentach jest Biblioteka Publiczna Miasta
  i Gminy im. Eugeniusza Paukszty w Skokach z siedzibą pod adresem: 62-085 Skoki, ul. Rogozińska 1B. Osobą reprezentującą administratora danych jest Dyrektor Biblioteki.
 3. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD): na podstawie art. 37 RODO, IOD jest osobą powołaną przez administratora danych, podlegającą bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej będącej administratorem danych, to funkcja służąca wypełnianiu zadań z zakresu zapewnienia działania różnych podmiotów zgodnie z prawem oraz do współpracy z organem nadzoru. Funkcja ta zastępuje dotychczasową funkcję ABI.
 4. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Bibliotece Publicznej MiG w Skokach jest Monika Sierschuła, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 798824520.
 5. Dane osobowe: wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej
  do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości, jeżeli wymagałoby
  to nadmiernych kosztów, czasu lub działań (motyw 26, preambuły RODO).
 6. Zbiór danych osobowych: oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie
 7. (art. 4 ust. 6 RODO).
 8. Przetwarzanie danych osobowych: jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie (aktualizowanie), udostępnianie i usuwanie.
 9. Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych: osoba, która złożyła ADO oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy przetwarzanych danych i stosowanych sposobach zabezpieczenia tych danych, posiadająca imienne upoważnienie wydane przez ADO, określające imię i nazwisko osoby upoważnionej, datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym.
 10. Użytkownik – osoba korzystająca z oferty przygotowanej przez pracowników Biblioteki.
 11. Oferta – usługa, wydarzenie, działania biblioteczne itd. organizowane w Bibliotece dla Użytkowników instytucji.
 12. Usługi świadczone drogą elektroniczną – wszystkie usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy (klienta), bez jednoczesnej obecności stron, transmitowanych za pośrednictwem sieci publicznych, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019..123).

§ 2
ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH POZYSKIWANIE

 1. Postanowienia niniejszej Polityki dotyczą wszystkich Użytkowników Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skokach.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez ADO w celu realizacji oferty proponowanej przez Bibliotekę oraz w celu promocji w/w instytucji.
 3. Szczegółowe cele przetwarzania podawane są każdorazowo w klauzulach informacyjnych dotyczących danego wydarzenia/działania/usługi itd.
 4. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale często niezbędne do realizacji oferty, o czym każdorazowo informuje się w klauzulach informacyjnych.
 5. Zakres przetwarzanych danych ograniczono do minimum niezbędnego do realizacji oferty. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.
 6. Szczegółowy zakres wymaganych danych warunkowany jest wyborem określonego działania/wydarzenia/usługi itd. i podawany jest Użytkownikowi każdorazowo przy zgłoszeniu chęci skorzystania z oferty.
 7. Przesłanki legalności przetwarzania danych uwarunkowane są wyborem określonego działania/wydarzenia/usługi itd. i podawane są Użytkownikowi każdorazowo przy zgłoszeniu chęci skorzystania z oferty.
 8. Dane osobowe Użytkowników gromadzone są bezpośrednio od osób, których dotyczą oraz w niektórych przypadkach od organu prowadzącego Bibliotekę i instytucji współpracujących z Biblioteką (np. placówki oświatowe).

§ 3
PRAWO OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści podanych przez nich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają oni,
  iż przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§4
UDOSTĘPNIANIE I POWIERZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Określona część danych przetwarzanych w zbiorach danych Biblioteki podlega lub podlegała będzie udostępnianiu innym podmiotom.
 2. Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom odbywa się na podstawie zawartych umów lub bez umowy, jeśli istnieje podstawa prawna do udostępnienia (np. udostępnienie nagrania monitoringu na wniosek policji).
 3. Jeżeli nie występuje podstawa prawna do udostępnienia danych innemu podmiotowi, wymagana jest zgoda na udostępnienie udzielona przez osobę, której dane dotyczą.
 4. Podmioty, którym powierzono lub udostępniono dane są zobowiązane do stosowania środków organizacyjnych i technicznych dostatecznie zabezpieczających w/w dane.

§ 5
ZABEZPIECZENIE DANYCH PRZEZ ADO

 1. ADO opracował i wdrożył dokumentację niezbędną do zapewnienia i weryfikacji bezpieczeństwa danych osobowych, które przetwarza.
 2. ADO stosuje środki organizacyjne i techniczne, które dostatecznie zapewnią ochronę przetwarzanych danych. Środki te zostały opracowane w oparciu o zagrożenia dostrzegalne w Bibliotece oraz z uwzględnieniem kategorii danych.
 3. ADO zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobie nieupoważnionej, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Dostęp do danych ograniczony jest wyłącznie do grona osób, które otrzymały uprawnienia do ich przetwarzania od ADO.
 5. Osoby upoważnione do przetwarzania danych zobowiązane są do zachowania poufności względem danych i sposobów ich zabezpieczenia.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Biblioteka zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszej Polityki w przypadku zastosowania zmian w środkach organizacyjnych i technicznych, zapewniających ochronę danych.
 2. Biblioteka zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszej Polityki w przypadku nastąpienia zmian w przepisach prawa w zakresie ochrony danych i dziedzinach z tym związanych.
 3. W przypadku wprowadzenia zmian, nastąpi aktualizacja niniejszej Polityki, dlatego zaleca się każdorazowe zapoznanie się z aktualnie obowiązującym dokumentem.